News

Kongres Envicon platformą komunikacji dla Klastra

Targom POL-ECO SYSTEM towarzyszył Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment, którego organizatorem jest firma Abrys – również będąca Członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej
i Recyklingu. Ranga Kongresu świadczy o sile tego wydarzenia i jego wpływie na polska gospodarkę, jako że wśród uczestników można spotkać najbardziej uznanych ekspertów oraz cenionych reprezentantów branży. Zainteresowani uczestnictwem w tym wydarzeniu są również osoby z kręgów administracji na szczeblu samorządowym i rządowym, a także naukowcy zaangażowani w tworzenie coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań cieszących się uznaniem w kraju i poza jego granicami.

Tematyka kongresu koncentrowała się w głównej mierze na takich zagadnieniach z obszaru ochrony środowiska, jak: gospodarka odpadami i wodno- ściekowa, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy, jak również ochrona powietrza.

Jolanta Okońska-Kubica – prezes Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system – Koordynatora Klastra – podczas kongresu Envicon przedstawiła bardzo interesującą prezentację, której główny rdzeń stanowiła kwestia zagadnień związanych z szeroko pojętą internacjonalizacją, podczas gdy dr Marzena Smol z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zaprezentowała kwestie dedykowane Gospodarce o Obiegu Zamkniętym.

Leave a Reply