INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Tytuł projektu:  Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Numer wniosku o dofinansowanie POIR.02.03.03-26-0001/16
Nr Naboru POIR.02.03.03-IP.03-00-001/16
Rodzaj projektu Konkursowy
Cel projektu Celem projektu jest jak najlepsze wsparcie członków Klastra w ekspansji ich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Wnioskodawca będzie świadczyć kompleksowe usługi, w tym usługi doradcze, wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty Klastra i jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem ekoproduktów zaawansowanych technologicznie.

Usługi świadczone przez koordynatora Klastra uwzględniają zidentyfikowane potrzeby Klastra związane z internacjonalizacją (wskazane w strategii rozwoju Klastra) i koncentrują się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej Klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Świadczone usługi wpłyną pozytywnie na wzmocnienie współpracy członków Klastra z podmiotami zagranicznym, a także zacieśnienie współpracy w ramach samego Klastra. Usługi skierowane są do konkretnej grupy odbiorców (członków Klastra),

co przyniesie określone i wymierne efekty dla uczestników projektu.

Wartość projektu 6 495 156,43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 3 831 240,00 PLN
Data rozpoczęcia projektu 01.06.2017
Data zakończenia projektu 31.05.2019