Tytuł projektu:

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.
Wniosek nr POIR.02.03.03-26-0001/16-03

O projekcie

⇒ Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

⇒ Projekt realizowany jest dla osiągnięcia wzrostu internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KGOiR, poprzez ich wsparcie finansowe i organizacyjne.

⇒ Planowane do podjęcia działania mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki KGOiR na     arenie międzynarodowej przez promocję oferty KGOIR i oferty członków.

⇒ Realizacja projektu pozwoli na aktywne wsparcie rozwoju podmiotów tworzących Klaster, przez stworzenie sprzyjających warunków ich rozwoju/promocji
w międzynarodowym środowisku.

Cele  projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów POIR oraz strategicznych celów zawartych w strategii rozwoju KGOiR tj. m.in.:

  • zacieśnianie współpracy: zwiększenie zasięgu oddziaływania KGOiR
  • wzrost konkurencji.: rozwój systemu wzajemnego wsparcia
  • powiązanie nauki i biznesu: wdrożenie na rynki zagraniczne zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu gosp. odpadami (m.in. re-produktów)
  • dbałość o jakość i promocję: przedstawienie oferty KGOiR na międzynarodowych wydarzeniach, promocja proekologicznych rozwiązań

Udział w projekcie umożliwia:

Szczegółowym celem projektu jest wzrost internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR poprzez ich wsparcie finansowe i organizacyjne poprzez:

  • zapewnienie dostępu do zagranicznej infrastruktury B+R
  • zapewnienie dostępu do usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorców, w tym przeprowadzenie szkoleń, wykonanie analiz itp.
  • udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach i konferencjach), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta KGOiR
  • organizację spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami
  • organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Numer wniosku o dofinansowanie POIR.02.03.03-26-0001/16
Nr Umowy POIR.02.03.03-26-0001/16-03
Rodzaj projektu Konkursowy
Cel projektu

Celem projektu jest jak najlepsze wsparcie członków Klastra w ekspansji ich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Wnioskodawca będzie świadczyć kompleksowe usługi, w tym usługi doradcze, wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty Klastra i jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem ekoproduktów zaawansowanych technologicznie.

Usługi świadczone przez koordynatora Klastra uwzględniają zidentyfikowane potrzeby Klastra związane z internacjonalizacją (wskazane w strategii rozwoju Klastra) i koncentrują się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej Klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Świadczone usługi wpłyną pozytywnie na wzmocnienie współpracy członków Klastra z podmiotami zagranicznym, a także zacieśnienie współpracy w ramach samego Klastra. Usługi skierowane są do konkretnej grupy odbiorców (członków Klastra),co przyniesie określone i wymierne efekty dla uczestników projektu.

Wartość projektu 6 495 156,43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 3 831 240,00 PLN
Data rozpoczęcia projektu 01.06.2017
Data zakończenia projektu 31.05.2019