Elpologistyka Sp. z o. o. zajmuje się zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych przez jednostki energetyki zawodowej – elektrownie – głównie Elektrownię Połaniec.
W zakres działań wchodzą takie działania jak unieszkodliwianie, utylizacja, segregacja.

Uboczne Produkty Spalania: Popiół lotny, Mieszanina popiołowo – żużlowa, Mikrosfera, Gips, Popioły denne ( z kotła fluidalnego „Zielony Blok”)
Produkty: Popiół lotny do betonu CE, Ellmix, Ellmix 2 (U), Ellmix R, Ellmix Zima,Ellmas

Firma świadczy usługę odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych, obsługę składowisk żużla, popiołu i gipsu oraz zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania w Enea Elektrownia Połaniec.

Elpologistyka realizuje usługi w zakresie eksploatacji urządzeń, układów technologicznych i instalacji służących do wychwytywania popiołu ze spalin. Odbiór, transport i załadunek popiołu w stanie suchym i zwilżonym środkami transportu kołowego i kolejowego.

Firma również prowadzi działalność handlową w zakresie obrotu paliwami – olejem napędowym (w oparciu o koncesję OPC/13479/8522/W/OKA/2014/KT), addytywami (piasek, siarka), złomem oraz zakupem i obrotem biomasy.