Tytuł projektu:  

UKGOiR –     Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Wniosek nr POIR. 02.03.03-26-0002/18

Projekt pn. „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”
realizowany w PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 O projekcie:

 Projekt  realizowany w oparciu o założenia  i zadania wynikające ze strategii Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) – KKK – która uwzględnia m.in. konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi KGOiR oraz zwiększenie zasięgu ich oddziaływania nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim rynkach zagranicznych.

Projekt umożliwia:

  • wspieranie ekspansji międzynarodowej w powiązaniu z działalnością poszczególnych podmiotów biorących w projekcie.
  • wzmocnienie internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR, w ramach projektu poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach, konferencjach itp.), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta KGOiR.

 

 Cel projektu:

  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KGOiR, poprzez ich wsparcie finansowe i organizacyjne.
  • zwiększenie rozpoznawalności marki KGOiR na arenie międzynarodowej przez promocję jego oferty i oferty jego członków.
  • zacieśnianie współpracy: zwiększenie zasięgu oddziaływania KGOiR
  • wzrost konkurencyjności.: rozwój systemu wzajemnego wsparcia
  • powiązanie nauki i biznesu: wdrożenie na rynki zagraniczne zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu gosp. odpadami (m.in. re-produktów)
  • dbałość o jakość i promocję: przedstawienie oferty KGOiR na międzynarodowych wydarzeniach, promocja proekologiczna rozwiązań

Dziedzina projektu – Gospodarowanie odpadami i recykling

Okres realizacji projektu: od 01/01/2019  (30/09/2021) przesunięty do 2023 r.