Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o. pełniąc funkcję Koordynatora Klastra podejmuje szereg działań służących budowaniu dobrych relacji z tzw. otoczeniem wewnętrznym (pracownikami) jak i zewnętrznym odbiorcami świadczonych usług (dostawcami usług i produktów, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami odzysku, stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, które są lub mogą stać się parterami biznesowymi lub społecznymi, a przez to bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać na prowadzoną przez wnioskodawcę działalność gospodarczą czy społeczną.

Realizując działania statutowe i cele biznesowe w strategii, Spółka uwzględnia społeczne, etyczne i środowiskowe aspekty działalności gospodarczej oraz zadania pozwalające na osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością organizacji a interesem społecznym.

 Zarząd świadomy prowadzonej działalności działa w sposób przyjazny dla środowiska, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko.W ramach polityki środowiskowej firma pragnie doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę w promowaniu innowacyjności oraz postaw służących budowie ekobiura.

Główne obszary działań:

  • Ochrona środowiska ; zbadanie aspektów środowiskowych i potencjalny wpływ funkcjonowania firmy w tym szczególnie biura w całym cyklu życia, określenie celu i zakresu badań, przygotowanie bilansów: paliwowo – energetycznego i materiałowego, ocena potencjalnego wpływu na środowisko (w oparciu o metodę LCA) oraz weryfikacja i interpretacja wyników

Ekobiuro; wprowadzenie rozwiązań w funkcjonowaniu biura, które będą miały korzystny wpływ na środowisko poprzez oszczędzanie materiałów i energii

  • Relacje z personelem; wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 celem zwiększenia zaangażowania pracowników i ich udziału w procesie zarzadzania firmą poprzez włączenie pracowników w proces zmiany oraz wypracowania nowych procesów i wewnętrznych procedur, takie działania przyczynią się do jasnego zdefiniowania odpowiedzialności, lepszej identyfikacji procesów oraz wypracowania procedur które spowodują wzrost motywacji pracowników oraz wzrost jakości i wydajności ich pracy, będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój zawodowy oraz chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także wpłynie też na stabilność zatrudnienia i ograniczenia konfliktów wewnętrznych
  • Zaangażowanie społeczne; realizowane poprzez program komunikacji wewnętrznej (informowanie pracowników o możliwościach i zakresie umiejętnego przełożenia założeń odpowiedzialnego biznesu na codzienną praktykę biznesową firmy), oraz zewnętrzną (nagłaśnianie i promowanie dobrych praktyk firmy         i instytucji klastra w jej otoczeniu), a także organizowanie corocznej akcji szlachetna paczka dla potrzebującej rodziny

Firma deklaruje chęć postępowania zgodnie z zasadami dbałości o środowisko