Tytuł projektu:  

UKGOiR –     Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Wniosek nr POIR. 02.03.03-26-0002/18

Projekt pn. „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”
realizowany w PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 O projekcie:

 Projekt  realizowany w oparciu o założenia  i zadania wynikające ze strategii Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) – KKK – która uwzględnia m.in. konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi KGOiR oraz zwiększenie zasięgu ich oddziaływania nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim rynkach zagranicznych.