KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA:

 • Wsparcie dla firm oferowane przez: instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy
  i instytucje zajmujące się wsparciem biznesu.
 • Dostęp do odpadów, surowców, technologii oraz sieci współpracy.
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową.
 • Promocja oferty handlowej członków pod wspólną marką w kraju i za  granicą.
 • Dofinansowanie z UE, w ramach udziału w projektach w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych:
  • Firmy mikro i małe – 80% dotacji
  • Firmy średnie – 70% dotacji
  • Firmy duże i pozostali uczestnicy – 50% dotacji.
 • Dodatkowe punkty w konkursach i projektach na dotacje UE.


Przynależność do Klastra:

 • firmy członkowskie zyskują możliwość korzystania z preferencyjnego traktowania w projektach dotacyjnych – przyznawanie dodatkowych punktów
  za przynależność do klastra, w tym również dodatkowe punkty za status Krajowego Klastra Kluczowego, który posiadamy od roku 2016.
 • poprzez inicjatywy Klastra i jego Członków, uczestnictwo w Klastrze zwiększa możliwość korzystania ze środków dostępnych na wsparcie różnych działań,
  co zapewnia dodatkowe zasoby w zakresie inicjatywy, organizacji i finansowania w zakresie udziału w targach, misjach, spotkaniach, forach, krajowych
  i międzynarodowych.
 • dzięki łatwiejszemu tworzeniu konsorcjów, uczestnictwo w Klastrze zwiększa możliwość realizacji istotnych projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych; ze wsparciem finansowanym ze środków przeznaczonych dla członków klastrów wpisujących się w inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym; jak i z programów europejskich np. Horizon; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest Konsorcjantem Programu Sektorowego Innowacyjny Recykling.
 • możliwość tworzenia w ramach Klastra, wielu sieci współpracy m.in. w obszarze pozyskania jak i sprzedaży surowców w ramach współpracy z dostawcami,
  jak i klientami zewnętrznymi, dzięki czemu firma zyska stabilny dostęp do większej ilości lepszego jakościowo surowca, przy ograniczeniu kosztów logistyki
  i transportu (dzięki realizacji proekologicznych i proinnowacyjnych projektów klastrowych w tych obszarach).
 • sposobność z korzystania przez firmę członkowską z  licznych dotacji przeznaczonych dla MŚP poprzez uczestnictwo firmy w projektach celowych, łączących firmy MŚP  z dużymi podmiotami.

 

Klaster jest członkiem m.in.:

 • Rady Przedsiębiorców i  Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców,
 • European Cluster Collaboration Platform (Europejska Platforma Współpracy Klastrów).

Dzięki aktywnej działalności  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
recykling stał się jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, by następnie ewoluować w KIS Gospodarka o obiegu zamkniętym !

 

ZASADY WSPÓŁPRACY