Tylko wspólne działania mogą przyczynić się do zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce i realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Koalicja na Rzecz Recyklingu jest na to odpowiedzią branży  na gotowość podejmowania wspólnych działań.

Z inicjatywy  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu powstała Koalicja na Rzecz Recykling Tworzyw Sztucznych skupiająca przedstawicieli branży tworzyw sztucznych tj. dostawców, przetwórców, recyklerów oraz firm wprowadzających na rynek towary w opakowaniach z tworzyw sztucznych, ale także przedstawiciel nauki (innowacje i edukacja) oraz organizacji pozarządowych, odzwierciedlając tym samym pełen łańcuch wartości.

Do zakresu zainteresowań Koalicji należą m.in. zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładów recyklingu tworzyw sztucznych, zwiększenie zdolności przetwórczych tworzyw pochodzących z recyklingu u przetwórcy, zwiększenie przydatności opakowań do recyklingu, rozszerzenie rynku recyklatów, skuteczność i spójność prawodawstwa krajowego i europejskiego dla zapewnienia równej pozycji konkurencyjnej różnych materiałów konstrukcyjnych, w zgodzie z regułami jednolitego rynku oraz zwiększenie przydatności opakowań do recyklingu.

Poprzez wspólne działania w ramach Koalicji, jej uczestnicy będą podejmować wysiłki w kierunku identyfikacji  i analizy barier stojących przed rozwojem recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce, a także w kierunku zaproponowania niezbędnych kroków dla ich usuwania na drodze do szybkiego wzrostu poziomu recyklingu tworzyw sztucznych.

Wyróżnienie w konkursie GOZPODARZ 2021 za Koalicję w kategorii „wdrożenia praktyk GOZ”

Kontakt: Katarzyna Błachowicz, k.blachowicz@klasterodpadowy.com