Europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej – webinarium odbyło się 28 maja 2021 r.

Była to kolejna konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w ramach Akademii Recyklingu wraz z Biurem Przedstawicielskim Województwa Mazowieckiego w Brukseli  z cyklu: Zrównoważona gospodarka – zamykamy obiegi surowców.

Otwarcia konferencji dokonały Katarzyna Błachowicz i Agnieszka Zdanowicz wiceprezeski zarządu  Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., spółki koordynującej Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Moderatorem była Nina Małachowska z Biura Przedstawicielstwa Województwa Mazowieckiego w Brukseli.

Daniel Kamiński Radca z Sekcji Polityki Środowiskowej, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej przybliżył Europejski Zielony Ład będący ambitnym planem działania UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W omówionym pakiecie “fit for 55” zwrócił uwagę m.in. na  zmiany unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz dyrektywy ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Prelegent omówił również rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii i jego wpływie na gospodarkę.

Gospodarka tworzywowa

O “Wizji nowej gospodarki tworzywami sztucznymi w Europie – Gospodarka w obiegu zamkniętym” mówiła Małgorzata Gołębiewska z sekcji ds. Europejskiego Zielonego Ładu w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Przybliżyła  zagadnienia ram prawnych dla biopochodnych i biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Dodając przy tym, że Komisja Europejska wykazuje ostrożność w zastępowaniu tworzyw sztucznych biodegradowalnymi. Natomiast pomimo trwających dysput w Brukseli na temat  recyklingu chemicznego to   jasno się wskazuje, że w osiąganych poziomach recyklingu uwzględniony będzie  udział  tylko jeśli produktem jest tworzywo sztuczne, nie paliwo.

Rewizja Dyrektywy SUP przewidziana jest na 2027 rok , a jej celem będzie analiza postępów naukowych i technicznych w dziedzinie biodegradowalności w środowisku morskim – mówi Małgorzata Gołębiewska

Fundusze europejskie na lata 2021-2027
Wsparcie funduszy UE proponowanych przez Komisję Europejską w kontekście Zielonego Ładu i gospodarki odpadami podczas  webinarium omówiła Julia Majewska Programme Manager, DG REGIO z Komisji Europejskiej.
Fundusze europejskie na lata 2021-2027 to zrównoważony rozwój i cyfryzacja.
 Wśród najważniejszych postulatów  Julia Majewska wskazała konieczność mobilizacji MŚP  dla osiągnięcia neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej gospodarki, a w tym celu należy wyposażyć MŚP w narzędzia pozwalające zrozumieć i ograniczyć zagrożenia i negatywny wpływ ich działalności na środowisko. Inwestycje w MŚP w ramach Polityki Spójności 2021-2027 powinny uwzględniać kwestie związane z transformacją ekologiczną, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, ekologiczne procesy produkcyjne mające na celu rozwój nowych rynków usług lub produktów środowiskowych i klimatycznych.
Prelegentka zaznaczyła, że Komisja Europejska będzie wspierać MŚP np. w rozwijaniu nowych modeli biznesowych, które będą ograniczać zużycie zasobów, negatywny wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu. Natomiast należy zapomnieć  o projektach wpływających  na jeden aspekt działalności danego MŚP na środowisko (np. ograniczenie zużycia energii, wody, mniej emisji), gdyż ta skala oddziaływania jest niewielka.

 W zakresie gospodarki odpadami, nacisk będzie położony głównie na sektor odpadów komunalnych i przedsiębiorstwa z nim powiązane. Priorytetem będzie zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia. Istotne będzie wsparcie dla rozwoju punktów serwisowych i warsztatów naprawczych – tzw. centrów napraw. KE kładzie nacisk na zapewnienie dobrej jakości selektywnej zbiórki i otrzymywanego surowca dla recyklingu. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że w nowej perspektywie nie będzie finansowania instalacji dla odpadów zmieszanych, ani spalania odpadów.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a udział w niej wzięło ponad 160 osób.

Prezentacje