Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o. w latach 2014/2015 realizował projekt ,,Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system – społecznie odpowiedzialnym koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegającym na wdrożeniu CSR w ramach projektu ,,Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu zakończyła się 28 lutego 2015 roku.

Celem projektu było opracowanie wieloletniej spójnej strategii CSR oraz rozpoczęcie jej wdrażania przy uwzględnieniu trzech obszarów działania: ochrony środowiska, relacji z personelem firmy i zaangażowanie społeczne.

W 2014 roku spółka opracowała strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, w której wyznaczono cele w tym zakresie do 2022 roku. W strategii uwzględniono społeczne, etyczne i środowiskowe aspekty działalności gospodarczej oraz zadania pozwalające na osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością organizacji a interesem społecznym.

Pełniąc funkcję Koordynatora Klastra spółka podjęła działania służące budowaniu coraz lepszych relacji z odbiorcami świadczonych usług, zarówno wewnątrz Klastra jak i z nowymi podmiotami promując ideę CSR w działalności gospodarczej.

Nie zapomina także o pracownikach, którzy są kluczowi dla sprawnego funkcjonowania organizacji, stanowią o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. Wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 przyczyniło się do uporządkowania zakresu działalności i procedur wewnętrznych, a przez to zwiększenia zaangażowania pracowników i ich udziału w procesie zarządzania firmą.

Przeprowadzony audyt środowiskowy w całym cyklu życia (LCA) pomógł w zidentyfikowaniu głównych problemów firmy w zakresie ochrony środowska. Największe obciążenie środowiska w cyklu życia firmy związane jest z wykorzystaniem samochodu służbowego, energii (w tym ciepła i energii elektrycznej) oraz infrastruktury biurowej. CKR wprowadził do standardu zarządzania projekt EKO-BIURO, którego głównym celem jest redukcja energii elektrycznej, emisji CO2, segregacja odpadów oraz ograniczenie wykorzystania materiałów biurowych, w tym szczególnie zużycia papieru.

Wszystkie podjęte działania zmierzają do zrównoważonego wykorzystywania dóbr w codziennej pracy i mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, jak również do ograniczenia kosztów związanych z prowadzoną działalością firmy i patnerów Klastra.

Realizacja projektu na wdrożenie CSR w spółce Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system Sp. z o. o. wpłynęła zatem na:

* redukcję kosztów środowiskowych,

* zwiększenie zaangażowania pracowników w zarządzanie firmą,

* wzmocnienie współpracy z otoczeniem firmy jako przedsiębiorstwa dzielącego się wiedzą,

* zbudowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej,

* poprawę komunikacji wewnętrznej i zewętrznej,

* poprawę jakości i warunków pracy,

* zwiększenie konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym,

* większą transparentność firmy w obszarze CSR i lepszą dostępność do tej informacji dla interesariuszy.

 

CKR zakłada kontynuację realizacji strategii rozwoju w kierunku zrównoważonego rozwoju, aby stać się społecznie odpowiedzialnym koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Raport Społecznej Odpowiedzialności biznesu za rok 2017-2018 (pobierz)

2. Certyfikat ISO 9001:2015 (pobierz)

3. Polityka środowiskowa (pobierz)

4. Deklaracja przystąpienia do Partnerstwa SDGs ”Razem dla środowiska” (pobierz)