Aktualności

JPK i BDO razem wg projektu ustawy o odpadach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach: integracja danych z systemu gospodarowania odpadami z danymi ewidencjonowanymi w systemie fiskalnym.

Do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Celem projektu ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami poprzez weryfikację i integrację danych z systemu gospodarowania odpadami z danymi ewidencjonowanymi w systemie fiskalnym.

Proponowane zmiany wprowadzają możliwość weryfikacji prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej. W wyniku tego nastąpi uproszczenie nadzoru  nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe.

Jakie dane z faktur trafią do BDO?

W BDO, zgodnie z projektem,  przedsiębiorcy będą rejestrowali informację o fakturze, w tym korygującej, obejmujące:

  • numer faktury lub rachunku,
  • datę wystawienia,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy,
  • kod odpadu i jego masę [w tonach/Mg],
  • wartość sprzedaży netto (w przypadku faktury),
  • kwotę należności ogółem.

Do wprowadzania danych z faktur VAT i rachunków do BDO  zobowiązani będą tylko ich wystawcy. Ma to ograniczyć liczbę podmiotów objętych nowymi obowiązkami. Większość podmiotów zarejestrowanych w BDO to wprowadzający odpowiednio produkty, pojazdy, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i opakowania.

Zintegrowanie informacji w ramach administracji publicznej umożliwi agregację danych transakcyjnych z danymi pozyskiwanymi w ramach prowadzonych działań nadzoru nad rynkiem odpadów. Zastosowana agregacja, wspomoże wydajność systemu kontroli nad gospodarką odpadami, co w oczywisty sposób umożliwi realizację zakładanych powyżej celów, do których należą przede wszystkim, priorytety gospodarki o biegu zamkniętym oraz wprowadzenie uczciwych podstaw konkurencji dla podmiotów funkcjonujących na rynku odpadów.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

LINK do projektu ustawy https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338353

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com

 

Proj.-nowelizacji-ustawy-o-odpadach-VAT-BDO-OSR

Proj.-nowelizacji-ustawy-o-odpadach-VAT-BDO-projekt

Proj.-nowelizacji-ustawy-o-odpadach-VAT-BDO-uzasadnienie

 

 

Źródło: www.prawo.pl/biznes; https://pracodawcy.pl/