ŁAŃCUCH WARTOŚCI KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Ogólna koncepcja głównego łańcucha wartości w klastrze
(opracowanie własne KGOIR)

Głównym produktem, którego wartość kształtuje się w łańcuchu wartości w klastrze, są EKOPRODUKTY tj.; produkty powstające w wyniku recyklingu i przetwarzania różnych grup odpadów takie jak czyste metale, złom metalowy (żelazo, cynk, stal, cyna, srebro, złoto, miedź tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i reglanulatu, folia odpadowa, związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, części samochodowe, paliwa alternatywne).

W takim ujęciu wszystkie podmioty należące do klastra (przedsiębiorstwa – produkcyjne, przetwórcze, logistyczno-transportowe, inne – jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, inne) wpisują się w strukturę głównego łańcucha wartości, w ramach którego ich działalność może zostać przyporządkowana do jednej lub obu głównych funkcji głównego łańcucha wartości: podstawowych (pozyskanie surowca, przetwarzanie utylizacja i odzysk, logistyka odpadów, recykling, rozwój nowych proekologicznych produktów, sprzedaż, obsługa posprzedażna prawo, lobbing,); dodatkowych/wspomagających (dostawa technologii, produktów i usług, rozwój kapitału ludzkiego, badania i rozwój, infrastruktura kampanie społeczne i edukacyjne zaopatrzenie).

Ogólną koncepcję głównego łańcucha wartości przedstawiono na rysunku.

W cały łańcuch wartości Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wpisuje się 99% podmiotów będących w strukturze Klastra. Jest to podstawowe założenie rozwoju klastra, w którym każdy z partnerów określa role i miejsce w Klastrze na etapie przyjęcia a Rada Klastra w głosowaniu zatwierdza jego udział.

W grupie działań podstawowych można wyróżnić podgrupy działań związanych z:

bezpośrednią obsługą strumieni odpadów – realizacją poszczególnych etapów procesów dążących do recyklingu przetwarzania, zagospodarowywania odpadów oraz wytwarzania z ich udziałem nowych ekoproduktów, w tym również obsługa logistyczna strumieni odpadów oraz sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym (eksport) ekoproduktów,

obsługą po procesową w zakresie działań doradczych i pomocniczych – nakierowanych na poszukiwanie nowych rynków zbytu, kontrahentów i partnerów strategicznych, poprawy wizerunku podmiotów, prowadzenia usług w zakresie ochrony środowiska i tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

W grupie działań dodatkowych pełniących funkcję pomocniczą w łańcuchu wartości, znajdują się aktywności podmiotów niezwiązanych bezpośrednio z zagospodarowaniem odpadów i recyklingiem, jednak świadczących usługi dla takich przedsiębiorstw. Wśród tego rodzaju działań można wyróżnić przede wszystkim:

– działalność naukową i badawczo-rozwojową,

– rozwój nowych produktów i usług niebędących bezpośrednio przedmiotem głównego łańcucha wartości (np. dedykowanego oprogramowania itp.),

– usługi związane z analizą i przetwarzaniem danych oraz zarządzaniem (organizacjami, infrastrukturą, oprogramowaniem, zasobami ludzkimi itp.),

– rozwojem kapitału ludzkiego (szkolenia, konferencje), promocją (udział w targach, w tym międzynarodowych, współpraca z zagranicą).


 

KOMPETENCJE

Działalność Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy. Daje możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do klastra.


Zadaniami klastra są:

  • stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych i ich przetwarzania,
  • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
  • wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu,
  • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
  • reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych,
  • promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów,
  • prowadzenie działalności lobbingowej,
  • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
  • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,
  • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,