Aktualności

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
AktualnościBez kategorii

Konsultacje projektu ucpg

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – konsultacje

W projekcie zawarto rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:
1) umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat;
2) skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku.

 

Ponadto w projekcie zawarto  przepisy  umożliwiające obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.:
1) podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (ok 23 zł za pojemnik/worek 120 l – obecnie 18 zł);
2) wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
3) umożliwienie właścicielom nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczania się z opłaty jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;
4) możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych
gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów;
5) wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
6) podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych (grzywna od 300 do 5000 zł);
7) wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru;
8) zmiana w Kodeksie karnym – dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;
9) wprowadzenie przepisów dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania (w efekcie mniej
odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych
odpadów).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341906