Aktualności

ZSEE – projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w konsultacjach społecznych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1893) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w terminie do 30 lipca każdego roku, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem. Raport jest sporządzany na podstawie wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz. U. poz. 2184, z późn. zm.). Częścią raportu są tabele z danymi dotyczącymi zebranego i przetworzonego zużytego sprzętu w Polsce.

Zbiorcze dane zawarte w raporcie GIOŚ są podstawą do sporządzenia corocznej informacji do Komisji Europejskiej, zgodnie z formatem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiającej formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.).

Dane te zgłasza się w podziale na grupy sprzętu (kategorie EEE) określone w załączniku III do ww. dyrektywy 2012/19/UE. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. decyzji komisji, w przypadku kategorii 4 „sprzęt wielkogabarytowy” dane zgłasza się w ramach dwóch podkategorii, a mianowicie: „4a: sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych” oraz „4b: panele fotowoltaiczne”. Podziału takiego dokonano na potrzeby składania sprawozdań, jeżeli państwo członkowskie nie jest w stanie dokonać takiego rozróżnienia danych, wówczas podaje zbiorcze dane dla kategorii 4 sprzętu.

w niniejszym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie analogicznej zmiany, polegającej na wyróżnieniu w tabelach z danymi podgrupy 4a: sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych” oraz „4b: panele fotowoltaiczne”. Poza tą zmianą przewiduje się usunięcie załącznika 2 oraz załącznika 3, które określały wzór raportu odpowiednio za rok 2016 oraz 2017 i obecnie nie mają już zastosowania. W związku z faktem, iż dotychczasowe rozporządzenie było już nowelizowana, opracowano nowy projekt rozporządzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345003

 

źródło: pracodawcy.pl