Aktualności

Destrukt asfaltowy odpad czy produkt?

Stanowisko Klastra  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Pozostałości po frezowaniu dróg przestaną być odpadem i łatwiej je będzie zagospodarować jako kruszywo wg projektu rozporządzenia resortu klimatu. Dla gospodarki obiegu zamkniętego, która dąży do minimalizowania powstawania odpadów, zwiększania ich odzysku i ponownego użycia, traktowanie destruktu asfaltowego jako odpadu nie jest właściwe – stwierdzono tak w OSR załączonej do projektu rozporządzenia.

Destrukt asfaltowy to materiał powstający w wyniku frezowania warstw nawierzchni istniejących dróg lub rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt, lub z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej przy jej produkcji lub będącej nadwyżką jej produkcji. Około 95% destruktu asfaltowego stanowi kruszywo, natomiast pozostałe 5% to lepiszcze, obecnie wyłącznie asfaltowe. Destrukt asfaltowy stosuje się głównie w mieszankach mineralno-asfaltowych jako częściowy substytut kruszywa.

Zasadniczym problemem prawnym dotyczącym statusu destruktu asfaltowego stanowi niejednolita praktyka stosowania przepisów ustawy o odpadach dotyczących odpadu, utraty statusu odpadu i uznania za produkt uboczny przez organy administracji publicznej, często wręcz przecząca obowiązującym regulacjom. Jest to sytuacja przede wszystkim negująca wynikającą z ustawy Prawo przedsiębiorców zasadę wspierania przedsiębiorców przez organy państwowe, które niejako zmuszają podmiotu z branży szeroko pojętego drogownictwa do uznawania destruktu asfaltowego za odpad niezależnie od okoliczności. W związku z tym należy omówić dotychczasowe rozwiązania, na które przedsiębiorcy decydowali się lub bezskutecznie próbowali przeforsować, stosując frez asfaltowy.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia: “Oczekiwanym efektem rozporządzenia będzie zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorców i ułatwienie procedur związanych z procesami uzyskiwania zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie w związku z ich klasyfikacją jako odpad, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Jednakże w opinii Klastra ewentualne wejście w życie ww. rozporządzenia w projektowanej formie będzie skutkowało tym, że większość przedsiębiorców zajmujących się drogownictwem zdecyduje się na kontynuację traktowania destruktu odpadowego jako odpadu. Projekt rozporządzenia wymaga naniesienia istotnych poprawek i zrezygnowania z obarczania przedsiębiorców zbędnymi wymogami dotyczącymi wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. Ponadto, ustawodawca nie może pomijać nadrzędnej roli definicji odpadu, która stanowi jednoznacznie, że to, czy mamy do czynienia z odpadem zależy od woli posiadacza, a nie od interpretacji urzędnika jakiegokolwiek organu.

Pełne stanowisko Klastra  przygotowane przez członka naszego Klastra Kancelarię Eco Legal  LINK Destrukt asfaltowy – Opinia Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Projekt rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338851

Proj.-rozp.-MK-ws.-destruktu-asfaltowego-osr

Proj.-rozp.-MK-ws.-destruktu-asfaltowego-projekt

Proj.-rozp.-MK-ws.-destruktu-asfaltowego-uzasadnienie