Aktualności

Film instruktażowy z nowej ewidencji w BDO

Elektroniczny rejestr Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami został uruchomiony 4 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

Rejestr-BDO stanowił pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oprócz niego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2020 r. zostaną  uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające wyłącznie w formie elektronicznej prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów.  Dostępny jest film instruktażowy z modułu ewidencji opracowany przez IOŚ-PIB

W opinii Ministerstwa Środowiska pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż organy inspekcji ochrony środowiska będą miały zapewniony stały dostęp do BDO, umożliwi im to bieżącą kontrolę ewidencji odpadów, która prowadzona będzie przez podmioty wyłącznie za pomocą dedykowanego w bazie modułu. Powinno się to przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może potencjalnie występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.