Aktualności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – konsultacje

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok.   58,1  mld euro.

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje.
Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Unijny budżet Funduszu Odbudowy to ponad 672 mld euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok.   58,1  mld euro, w tym:

  • 23,9  mld euro w formie dotacji,
  • 34,2 mld euro w pożyczkach.

KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

1) zielona transformacja,

2) transformacja cyfrowa,

3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,

4) spójność społeczna i terytorialna,

5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,

6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i
umiejętności.

Wyzwania rozwojowe Polski w kontekście KPO

1. Wyższa produktywność gospodarki oraz zachowanie zdolności do tworzenia wysokiej jakości miejsc
pracy w warunkach transformującej się gospodarki.

2. Transformacja kluczowych sektorów gospodarki do modelu niskoemisyjnego, przy wykorzystaniu szans
rozwoju w obszarze zielonych technologii, jak również efektywna adaptacja najbardziej zagrożonych
obszarów i sektorów do zmian klimatu.

3. Zapewnienie rozwoju infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie e-usług, wykorzystanie
potencjału technologii przełomowych, cyfrowej edukacji, wzrostu kompetencji cyfrowych
społeczeństwa, a także cyberbezpieczeństwa.

4. Wyższa jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania
systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne.

5. Rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej gospodarce i inteligentnej mobilności.

Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii (recovery) oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności
gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym (resilience), co będzie odbywać się m.in. poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska (green growth), a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych (digital growth).

 

Poza tym jak czytamy w dokumencie przewidywane jest wsparcie GOZ, jak i  utworzenie dedykowanej platformy na surowce wtórne.

Planuj się przykładowo w ramach komponentu A  uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorstw, planujących rozpocząć/rozszerzyć działalność w sferze wdrożenia i promocji zielonych rozwiązań w gospodarce:
– kwotę 400 mln euro zarezerwowano dla MŚP w postaci grantów na inwestycje produkcyjne, zwiększanie kompetencji kadry i pracowników oraz dostarczanie usług promujących zielone
produkty i usługi;
– oraz kolejne 162 mln euro zarezerwowano na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych w GOZ (m.in. w zakresie, zapobiegania powstawania odpadów, tworzenia rynku surowców wtórnych, promocji energo- i zasobo- oszczędnego recyklingu, itp.).

Działania te pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce i zmniejszenie obciążenia środowiskowego
działalnością gospodarczą.

Cały projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) do ściągnięcia tu_

Składanie uwag do KPO poprzez formularz  LINK