Aktualności

Raport : wsparcie przedsiębiorstw w GOZ

Raport końcowy: Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki  o obiegu zamkniętym (circular economy).

Na rynku można zaobserwować trendy wiodące oraz identyfikować mega trendy, które mogą stać się kołem zamachowym przekształceń gospodarek w kierunku GOZ w przyszłości, czytamy w raporcie.
Trendy te pozwalają na wdrażanie rozwiązań w dużej skali, na czym należy obecnie się skupić wobec postawionego ambitnego celu do osiągnięcia przez gospodarkę UE tj. osiągnięcia
neutralności klimatycznej w UE do 2050 r.

Mega trendy:

 1. Nowe źródła energii i efektywność energetyczna
 2.  Selektywna zbiórka odpadów i recykling
 3. Zmiany zachowań konsumentów
 4. Poszukiwanie nowych modeli biznesowych w tym m. in. trendy w zakresie wydłużania
  cyklu życia produktów i współkorzystania z istniejących zasobów.
 5. Ekoprojektowanie – trend wiążący się z wprowadzeniem na rynek produktów w pełni
  recyklingowanych. Czynnikiem wspierającym ten trend mogą być m.in. regulacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
 6. Zmiany w obszarze policy – zmiany w prawodawstwie i politykach publicznych wspierające lub kodyfikujące procesy transformacji gospodarki w kierunku GOZ.
 7.  Zielone zamówienia publiczne – wyraz odpowiedzialności państwa w zakupach.

 

Zgodnie z wynikami badania, najważniejszymi uwarunkowaniami wdrażania GOZ są:

 • niska świadomość uczestników rynku. Przedsiębiorcy są świadomi negatywnego oddziaływania na środowisko, jednak w niewystarczającym stopniu podejmują działania je ograniczające  – powodem, oprócz kosztowności rozwiązań, jest brak wystarczającej wiedzy.
 • wiedza (luki kompetencyjne) – przestawienie modelu biznesowego na GOZ wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. Braki w tym zakresie blokują idee GOZ zarówno na etapie inicjowania,  wdrożenia i tworzenia nowych modeli biznesowych.
 • długofalowość inwestycji – inwestycje w zakresie GOZ są inwestycjami w przypadku których na korzyści trzeba czekać. W kwestii dostępności zasobów, znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa i skala działalności.
 • uwarunkowania prawne – nie identyfikuje się braku odpowiednich aktów prawnych. Problemem jest ich rozproszenie (regulacje nie są zebrane w jednym miejscu).  Kwestie prawne można uznać za jedne z najskuteczniejszych stymulant wprowadzania rozwiązań w kierunku GOZ. Konieczność dostosowania wynikająca z legislacji, w zasadzie daje gwarancję szerokiego wdrożenia danego rozwiązania.
 • inne istotne stymulanty wprowadzania rozwiązań zgodnych z GOZ to: uwarunkowania rynku oraz działania sektora publicznego stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Pełen raport tu link

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl