Aktualności

NCBR: nowy nabór w Szybkiej Ścieżce do innowacji

 NCBR przeznaczy 300 mln zł na prace badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 22 marca 2021 r.

Celem projektów w ramach konkursu  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021  jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o dofinansowanie został podzielony na dwie rundy dla:

  1.  Dużych przedsiębiorstwa i ich konsorcjów (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

Budżet: 100 mln zł.

Termin:  22 marca br.  i potrwa maksymalnie do 12 kwietnia 2021 roku.

Dlaczego maksymalnie? Ponieważ nabór może skończyć się wcześniej – gdy suma wartości wnioskowanego dofinansowania przekroczy pięciokrotność budżetu rundy, nabór w tej rundzie zostanie zamknięty. Nabór, co wynika z przepisów ustawy wdrożeniowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nie będzie jednak krótszy niż 7 dni. Taki warunek wynika z faktu kończącej się perspektywy budżetowej 2014-2020 i dostępnej puli środków w poddziałaniu 1.1.1. POIR, chcemy też sprawnie dokonać oceny, by projekty mogły być rozpoczęte jak najszybciej i miały szansę na realizację do końca trwania finansowania z POIR tj. do 31 grudnia 2023 r.

2. MŚP i ich konsorcjów (również z jednostkami naukowymi).

Budżet: 200 mln zł.

Termin:  13 kwietnia br.  i potrwa maksymalnie do 4 maja 2021 r.

Analogicznie, jak w przypadku rundy dla dużych przedsiębiorstw, gdy suma wartości wnioskowanego dofinansowania przekroczy pięciokrotność budżetu rundy, nabór zostanie zamknięty, przy czym nie będzie krótszy niż 7 dni.

Prace B+R, zgłoszone we wnioskach o dofinansowanie, muszą być realizowane na terenie Polski, w tzw. regionach słabiej rozwiniętych, czyli poza województwem mazowieckim. O przyznaniu dofinansowania NCBR poinformuje nie później niż 120 dni po zakończeniu każdej z rund.

Konkurs „Szybka Ścieżka” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka

 

Źródło: NCBR