Aktualności

Kredyt na innowacje technologiczne – webinar 2 czerwca

Bez obowiązku wniesienia wkładu własnego i maksymalnego limitu premii technologicznej w nowym kredycie technologicznym BGK. 

Już 1 czerwca 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia.

 – Do tej pory we wszystkich konkursach do BGK wpłynęło 1941 wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 6 mld zł. Wystawiliśmy 775 promes premii technologicznej na 2,7 mld zł. Pieniądze z premii technologicznej finansują spłatę części kredytu technologicznego przedsiębiorcy w banku komercyjnym współpracującym z BGK, przy czym premia trafia bezpośrednio do banku kredytującego – tłumaczy Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w BGK.
W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził  istotne zmiany w Kredycie na innowacje  technologiczne.  Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują:
 • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  – teraz możesz uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych – m.in.

o   koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;

o   roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);

o   zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

o   studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;

o   koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

 • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

– zniesiono wymóg 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowanych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,

– zniesiono limit 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł,

– rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych – możliwe będzie uznanie m.in. kosztu transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie

 

Obszary wsparcia:

 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest głównie w ramach dwóch celów tematycznych (CT):

 • CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.
 • CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Wsparcie adresowane jest m.in. do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM AKADEMII RECYKLINGU JUŻ 2 CZERWCA  2020 R.

Kredyt na innowacje technologiczne 

Rejestracja: https://klaster.clickmeeting.com/kredyt-na-innowacje-technologiczne-2020-najwazniejsze-zmiany-i-ulatwienia-dla-msp/register