Aktualności

NFOŚiGW: nabór wniosków dla recyklerów przesunięty do 30 grudnia 2019 r.

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorców realizujących instalacje przetwarzania odpadów w procesie recyklingu.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu:
– instalacji do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych (np. instalacje recyklingu tworzyw sztucznych);
– instalacji do recyklingu bioodpadów, w tym odpadów zielonych;
– instalacji do recyklingu komunalnych odpadów opakowaniowych, poużytkowych lub niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych;
– instalacji do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– instalacji do recyklingu baterii i akumulatorów;
– instalacji do recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (wraz z pozostałą infrastrukturą tego typu instalacji);
– zakładów przemysłu przetwórczego w zakresie zwiększenia ich zdolności do wykorzystania materiałowego odpadów komunalnych lub materiałów wytworzonych
z odpadów komunalnych w miejsce innych materiałów;
dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł.

W ramach typu projektu wyklucza się możliwość wsparcia działań dotyczących instalacji, których budowa, utrzymanie i eksploatacja należą do obowiązkowych zadań własnych gmin.

Zachęcam do skorzystania z naboru wniosków w ramach POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19 trwa do 30 grudnia br.

Więcej szczegółów o konkursie znajduje się pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,47,ix-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html