Aktualności

“Polityka ekologiczna państwa 2030” podpisana.

“Polityka ekologiczna państwa 2030” podpisana.

Strona główna — BIPUchwała w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej została przyjęta. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów i podpisany przez Prezesa Rady Ministrów.
Publikacja w Monitorze Polskim nastąpi do 6 września 2019 r.

 

Rolą “Polityki ekologicznej państwa” będzie zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Cel główny “Polityki…” – Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

“Polityka ekologiczna państwa 2030” jest strategią zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dokument staje się najważniejszym dokumentem strategicznym w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.
W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje “Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

“Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.

Pełny tekst ustawy dostępny pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-wersja-przed-publikacja-w-monitorze-polskim/

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska