Aktualności

Polityki Surowcowej Państwa – konsultacje

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazuje do konsultacji publicznych projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – dokumentu, którego celem głównym jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych) zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej zmieniające się potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczać wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego, zapewniając wysoki komfort życia obywateli.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przystępuje również do prac związanych z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Polityki Surowcowej Państwa.

Polityka Surowcowa Państwa (PSP) stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w obszarze Środowisko. SOR definiuje PSP jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami, a także adekwatnych – związanych z tym – zmian prawnych i instytucjonalnych. Zgodnie z założeniami SOR, PSP wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do najważniejszych celów szczegółowych przewidzianych w projekcie Polityki Surowcowej Państwa należą:

  1. Zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła Ziemi.
  2. Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin.
  3. Zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej.
  4. Ochrona złóż kopalin.
  5. Współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców.
  6. Pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
  7. Zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.
  8. Upowszechnianie wiedzy.

W załączeniu znajduje się projekt Polityki Surowcowej Państwa oraz formularz zgłaszania uwag do Polityki Surowcowej Państwa.

Uprzejmie proszę o przesłanie uwag i opinii, również w wersji edytowalnej, do dnia 22 lipca 2021 r. na adres  k.blachowicz@klasterodpadowy.com

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Pracodawców PR