Aktualności

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej złożyły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 (Kpgo 2022) rekomendowane jest podjęcie działań w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454, z późn. zm.) w celu wyeliminowania zidentyfikowanych problemów:

1) ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi spowodowany wyborem łącznego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów;

2) możliwość ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców, co utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz może prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych);

3) zbyt mała ilość odpadów zbieranych selektywnie.

Pełny zapis projektu ustawy dostępny pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3575&fbclid=IwAR3liG1E6cLwFp0WOSLmJSdD465V_U2u2RdGpX9I8258p9jRo6B7dlD8E_g

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów