Aktualności

Cenne opony dla recyklingu, jak i do RDF

– Spodziewane są zmiany w sposobie wykorzystywania zużytych opon jako paliwa, mimo istotnych walorów kalorycznych, w kierunku stałego rozwoju ich recyklingu  – mówił Marek Sobiecki, przewodniczący działu klastra ds. zagospodarowania i recyklingu opon podczas 10. konferencji „Paliwa z odpadów” w Olsztynie.

Gdy w  2002 r. wymagany poziom odzysku sięgał 25%, a recyklingu zero, wówczas zainteresowanie cementowni zużytymi oponami sięgało ponad 20 tys. t.  Potencjalne zapotrzebowanie w 2020 r. jest na  ok. 300 tys. t przy wymaganych ustawowych poziomach odzysku 75%, a recyklingu 15%.  W ocenie Marka Sobieckiego aktualna podaż zużytych opon na rynku krajowym szacowana jest nawet w wysokości 350 tys. ton/rok (co jest spowodowane rosnącym importem zużytych opon).

Dominujący dotychczas w Polsce odzysk energetyczny jako sposób zagospodarowania zużytych opon w Polsce uległ  zmianie. Obserwowany jest bowiem rosnący wzrost zainteresowania RDF z udziałem komponentu z zużytych opon ze strony cementowni, ale także ze strony elektrociepłowni i ciepłowni. Jak tłumaczy Marek Sobiecki  z uwagi na dużą dostępność tego paliwa oraz duże dopłaty od dostawców.  Poza tym stały rozwój recyklingu zużytych opon zwiększa podaż zużytych opon poza instalacje spalania paliw, jak i stopniowe ograniczanie spalania całych opon, mimo ich istotnych dla tego procesu walorów, jak wysoka kaloryczność, niska zawartość chloru,  niska wilgotność oraz stabilne parametry.

Do wzmocnienia recyklingu przyczyniła się do tego również zmiana dyrektywy odpadowej, przyjęta w roku 2018, nakładająca na państwa członkowskie UE, prócz konieczności zmian w zakresie ROP, także obowiązek nadania rzeczywistego priorytetu recyklingowi odpadów oraz zakazania spalania odpadów zebranych selektywnie i nadających się do recyklingu.

Prezentacja Marka Sobieskiego  z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recykling miała miejsce podczas konferencji „Paliwa z odpadów”  zorganizowanej przez Abrys w dniu 24 czerwca 2020 r.