Aktualności

EBI: warsztaty z projektów inwestycyjnych

Europejski Bank Inwestycyjny organizuje warsztaty z zakresu projektów inwestycyjnych dotyczących oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odpadów stałych.

Warsztaty odbędą się 24 września br., godz. 14:00, na platformie Microsoft  Teams.

OPIS WARSZTATÓW

Spotkanie jest ważną częścią projektu pn. “Assessing the Potential to Use Financial Instruments to Finance Rural Infrastructure in EU Countries”, który polega na analizie projektów inwestycyjnych z następujących obszarów tematycznych:

• Oszczędność energii

• Odnawialne źródła energii

• Zaopatrzenie w wodę

• Odprowadzanie ścieków

• Odpady stałe

Szeroko zakrojone działania informacyjne oraz konsultacje wpisują się w nowe ramy programowania środków UE, zarówno instrumentów finansowych zwrotnych (kredyty i pożyczki preferencyjne) oraz bezzwrotnych (granty).

Na podstawie zgromadzonych informacji EIB oraz DG AGRI wypracują nowe mechanizmy wspierania instytucji publicznych i prywatnych działających na rzecz rozwoju obszarów innych niż miejskie.

Korzyściami wynikającymi z udziału w warsztatach są: pierwszeństwo w dostępie do informacji, możliwość przestawienia planów inwestycyjnych oraz wpływ na politykę EIB/DG Agri w zakresie instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

 

AGENDA SPOTKANIA

14:00 Mowa otwierająca. Przedstawienie założeń polityki Unii Europejskiej w perspetkywie finansowej 2021-2027 z uwzględnieniem programów EIB oraz DG AGRI.

14:15 – 14:30 Obecny status projektu. Przedstawienie dotychczasowych postępów w rozmowach z interesariuszami z Polski na tle UE.

14:30 – 15:00 Omówienie pięciu kluczowych obszarów inwestycyjnych • Oszczędność energii • Odnawialne źródła energii • Zaopatrzenie w wodę • Odprowadzanie ścieków • Odpady stałe

15:00 – 15:15 Kolejne etapy prowadzonych działań projektowych (tzw. pipeline table), terminy.

15:15 – 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Wnioski i konkluzje

Spotkanie pozostaje otwarte, z możliwością zadawania pytań. Udział w spotkaniu pozostaje bezpłatny.

Możliwe będą również bezpośrednie konsultacje on-line z inwestorami nt. konkretnych przedsięwzięć, przeprowadzane przez AETS, działającą na zlecenie projektowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Komisji Europejskiej (DG AGRI).

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3YTA5MzUtY2I4NC00ZmEwLTgzNjAtNTVhMzE1MjIxNjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e31a22e5-1269-4364-9139-f59ccfadb1a5%22%2c%22Oid%22%3a%2265bca0ca-4120-4087-a3d7-c6177b13090f%22%7d