Aktualności

Obniżenie opłaty produktowej w branży elektroodpadów – stanowisko Klastra

Rozwiązania ograniczające wpływ epidemii COVID-19 na przedsiębiorców działających w branży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Propozycja Klastra.

Klaster przedstawił propozycję rozwiązania legislacyjnego dla sektora zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie okresowego obniżenia wysokości opłaty produktowej o 65% dla rozliczeń obowiązków 2020 r. 

– W trudnym dla wszystkich sektorów gospodarki czasie epidemii COVID-19, gospodarowanie odpadami jest szczególnie utrudnione. Mimo wszystko zadania gospodarcze sektora są realizowane, a zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy sektora rozumieją, szczególną rolę sprawnej gospodarki odpadami w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego. – czytamy w piśmie klastra skierowanym na ręce do Ministra Klimatu Michała Kurtyki.

Analizując sytuację na rynku odpadowym (w okresie epidemii), w zakresie zbiórki, prowadzenia procesów odzysku, w tym recyklingu oraz procesów unieszkodliwiania – dostrzegamy jednak, mogące pojawić się w przyszłości trudności w realizacji części celów 2020 r. o charakterze środowiskowym.   W przypadku znacznego spadku sprzedaży nowych produktów wynikającego ze skutków pandemii dla rynku i gospodarki – rosnąć mogą ryzyka nieosiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów zbiórki i recyklingu ustalonych dla „normalnej” fazy funkcjonowania gospodarki opartej na wzroście popytu konsumpcyjnego. Wobec powyższego istotne jest rozważenie wprowadzenia działań osłonowych dla podmiotów włączonych w systemy gospodarowania odpadami w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i zastosowanie adekwatnych narzędzi regulacyjnych.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy proponuje rozwiązania legislacyjnego w zakresie okresowego obniżenia wysokości opłaty produktowej o 65% dla rozliczeń obowiązków 2020 r.  W naszej ocenie jest to rozwiązanie kompromisowe, ograniczające istotnie ryzyko finansowe po stronie wprowadzających sprzęt a jednocześnie zapewniające wystarczający stopień finansowania systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce pozwalający na funkcjonowanie systemów zbiórki i działanie zakładów przetwarzania.

Pismo Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy