Aktualności

Odpady niebezpieczne – nowe zasady

Stanowisko Ministra Klimatu dotyczące  gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Swoisty kodeks dobrych praktyk stanowi ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2010 r. Nowelizacja ustawy z 2018 r. wprowadziła do niego zmiany, które znacząco wpłynęły na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi.

Posłowie Ewa Szymańska, Teresa Pamuła, Tadeusz Chrzan, Zbigniew Chmielowiec, Wojciech Zubowski, Elżbieta Duda nr. 8931 przesłali zapytanie do Ministra Klimatu w sprawie:
„1. Określenie sposobu, w jaki wytwórca odpadów niebezpiecznych powinien udokumentować przetworzenie określonej partii odpadów niebezpiecznych w przypadku przekazania ich do instalacji, w której prowadzony jest odzysk lub unieszkodliwienie.
2. Informację, czy art. 27 ust. 3b ustawy odpadach można interpretować jako podstawę do wykluczenia podmiotów zbierających odpady niebezpieczne z możliwości ich przyjmowania pomimo posiadanych decyzji?
3. Informację, kto ponosi odpowiedzialność za odpady niebezpieczne przekazane przez wytwórcę odpadów do prowadzącego ostateczny odzysk lub ostateczne unieszkodliwienie lub zbieranie w okresie magazynowania odpadów u tych podmiotów?”

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu, wyrażonym w piśmie DGO-I.050.71.2020.MS, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską posłów Minister pomimo, że nie wskazał w jaki sposób można skutecznie wyzbyć się odpowiedzialności za odpady niebezpieczne, zaznaczył, że nie ma obowiązku dokumentowania poddania ich ostatecznym procesom przetwarzania to pozostawił na wytwórcy całe odium odpowiedzialności za przyszły los odpadów.

Więcej na http://przemyslisrodowisko.pl/nowe-zasady-w-gospodarce-odpadami-niebezpiecznymi/