Aktualności

Po konsultacjach projektu “Polityka ekologiczna państwa”

Gospodarka odpadami do roku 2030 była jednym z tematów poruszonych podczas konferencji konsultacyjnej w sprawie projektu „Polityki ekologicznej państwa 2030” i prognozy oddziaływania na środowisko.  Najważniejsze cele i zadania do realizacji w obszarze odpadów przypomniała   Joanna Darska, Naczelnik Wydziału Strategii i Planowania z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Wśród nich są:

  • najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być segregowane i poddawane recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane i niemieszane z innymi rodzajami odpadów;
  • wprowadzenie do dnia 1 stycznia 2025 r. selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz zapewnienie ich odpowiedniego przetwarzania;
  • od 2027 roku brak możliwości wliczenia do realizacji celów odpadów przetworzonych w MBP;
  • ustanowienie ogólnych minimalnych wymagań dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP).

W konferencji  brał również udział przedstawiciel Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który zwrócił uwagę na obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów od 2024 r. , a także wprowadzenie instrumentów wspomagających rozwój rynku recyklingu, w tym i gospodarki o obiegu zamkniętym. Poza tym zmiana metodologii liczenia poziomów recyklingu,  na realne liczone u recyklerów, powinna w ramach ROP uwzględniać  przygotowanie odpadów do recyklingu, jak i ich recykling, gdyż wtedy dopiero dobre jakościowo surowce wtórne mogą konkurować z surowcami pierwotnymi. Finansowanie powinno podążać  za produktem, a dalej odpadem.  Zaproponowano stworzenie programu flagowego RE-SUROWCE, który łączyłby odpady, recykling, surowce w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dodaj komentarz